Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Legal2Practice en een wederpartij (hierna te noemen: 'Cliënt') waarbij Legal2Practice werkzaamheden verricht of zal verrichten. Legal2Practice (hierna te noemen: L2P) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met kvk nummer 75827662 die zich ten doel stelt het verlenen van rechtskundig advies en het geven van bedrijfsopleiding en bedrijfstraining.

L2P is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

OFFERTES

Alle offertes van L2P zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft L2P het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes van L2P zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien [14] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

OVEREENKOMST

L2P is eerst gebonden, nadat en voor zover L2P een opdracht schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van de mondelinge aanvaarding van L2P. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door L2P schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard of bevestigd. Met Cliënt wordt een overeenkomst gesloten welke voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Cliënt kan van tijd tot tijd door middel van een schriftelijke werkopdracht verzoeken om diensten op juridisch, financieel en procesmatig gebied. Schriftelijke opdrachten van Cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. L2P heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan deze verplichting zal hebben voldaan. L2P is gerechtigd om – indien L2P dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht – bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen. L2P is te beschouwen als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 AVG voorzover L2P persoonsgegevens van Cliënt verwerkt. L2P treedt in geen geval op als verwerker in de zin van artikel 4 AVG. De inzet van L2P bij en de eventuele raadpleging van persoonsgegevens in de systemen van Cliënt zijn aan te merken als interne beheershandelingen van de Cliënt.

GOED OPDRACHTNEMER

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen L2P en de (rechts)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. L2P is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan L2P tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

In het geval communicatie tussen de Cliënt en L2P geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de Cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van encryptiemogelijkheden.

TARIEVEN

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. L2P heeft het recht de uurtarieven in ieder geval tweemaal per jaar aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door L2P te verrichten werkzaamheden door Cliënt vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven/honoraria van L2P exclusief BTW en parkeerkosten. Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van L2P.

FACTURERING

Facturering van de werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen dat bij L2P geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. L2P is gerechtigd om halfjaarlijks haar tarieven kantoorbreed aan te passen. L2P zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Cliënt ingeschakelde derden. L2P is gerechtigd om aan de Cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal L2P met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

BETALING

Cliënt zal binnen dertig [30] dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot korting of verrekening. Bij een niet tijdige betaling is de Cliënt, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door Cliënt aan L2P verschuldigde bedrag. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Cliënt wordt gelegd, Cliënt overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Na het verstrijken van dertig [30] dagen na factuurdatum is Cliënt, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist. Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft L2P het recht verdere werkzaamheden op te schorten. Iedere betaling van Cliënt strekt primair ter voldoening van de door L2P gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door Cliënt verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Cliënt,voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Cliënt zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. Zodra Cliënt in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 2% per maand – waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – verschuldigd over het nog openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

WIJZE VAN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke L2P nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan L2P ter beschikking te stellen. L2P bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. L2P heeft de plicht desgevraagd Cliënt tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten. L2P zal personeel ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Gedurende de ter beschikkingstelling zal het personeel werkzaamheden verrichten op basis van een inspanningsverplichting. In de overeenkomst zal onder meer worden vermeld: de duur van de terbeschikkingstelling, de aard en plaats van de te verrichten werkzaamheden alsmede een door ieder der partijen aan te stellen contactpersoon die als aanspreekpunt voor de andere partij zal fungeren. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd gaat Cliënt akkoord met de door L2P gestelde voorwaarden. De adviezen en verrichtingen van L2P zijn gebaseerd op van Cliënt verkregen en te verkrijgen inlichtingen. L2P staat niet in voor de juistheid van de door Cliënt aan L2P verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien L2P is uitgegaan van de door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

MEER-/MINDERWERK

L2P is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, dan wel die daarnaast door L2P zijn bevestigd. Alle wijzigingen ten opzichte van de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere opdracht van Cliënt, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft L2P recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen bij wijze van vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere werken die voortkomen uit de werkzaamheden berusten te allen tijde bij L2P. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van L2P, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van L2P. Cliënt heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Cliënt vrijwaart L2P tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijk inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door Cliënt aan L2P ter beschikking zijn gesteld.

KLACHTEN

Eventuele klachten worden door L2P slechts in behandeling genomen indien Cliënt binnen acht [8] dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht [8] dagen nadat Cliënt het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, L2P daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd. Het indienen van een klacht ontslaat Cliënt niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van L2P.

NAKOMING

Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door L2P aan te wijzen rekening.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van L2P, haar werknemers, personen en rechtsvormen waarmee L2P een samenwerkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van L2P te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Cliënt aan L2P is betaald. De Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag L2P aan te spreken.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of personen waarmee L2P een samenwerkingsverband heeft gesloten is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen of rechtsvormen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

ANDERE PROFESSIONELE DIENSTVERLENERS

Wanneer L2P bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal L2P de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Cliënt overdragen.

BEËINDIGING

Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun medewerkers ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

DUUR OVEREENKOMST / BEËINDIGING

Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van de door Cliënt opgedragen werkzaamheden. Indien in de overeenkomst een termijn voor detachering is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch, zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij Cliënt de betreffende medewerker ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen. De looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier [4] weken voor de afloopdatum schriftelijk bij L2P is ingediend. Wanneer L2P binnen vier [4] weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlenging niet meer mogelijk zijn. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden: - indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld; - indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt; - indien het bedrijf wordt geliquideerd; - indien ten laste van een partij beslag wordt gelegd. L2P kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van Cliënt wijzigt. Partijen zullen wegens de in artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

VARIA

Alle aanspraken van de Cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met L2P is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Cliënt en L2P zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van L2P om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

INWERKINGTREDING

Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 9 februari 2015 en voor het laatst aangepast op 10-8-2022.