Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

Omdat wij privacy belangrijk vinden, leggen wij u in deze privacyverklaring uit wat wij bij L2P doen met informatie en persoonsgegevens die wij over u verwerken. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de omgang met persoonsgegevens door L2P. Wij geven aan welke persoonsgegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij de persoonsgegevens verwerken en hoelang wij de persoonsgegevens bewaren. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Legal2Practice, gevestigd te Utrecht is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Dat zijn klanten, relaties en bezoekers van onze website.

Onze contactgegevens zijn:
Legal2practice B.V. WTC Utrecht, Stadsplateau 7, 3521 AZ  Utrecht. Tel: 029-848 3118 Mail: info@l2p.nl KvK: 75827662

Verwerkingsdoeleinden

Leveren diensten Als organisatie kunt u gebruik maken van onze dienstverlening. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn

 • Organisatienaam
 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de overeenkomst die wij met u aangaan uit te kunnen voeren en om de hieruit voortvloeiende relaties te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Extern FG-schap
 Voor diverse klanten verrichten wij taken als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Als (extern) FG houden wij onafhankelijk toezicht op, en adviseren wij over de juiste naleving van de AVG binnen een organisatie. Hiervoor bestaat de mogelijkheid dat wij van betrokkenen persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld door uitvoering te geven aan verzoeken van betrokkenen of door bijstand te verlenen in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van het dossier
 • Andere gegevens die u met de organisatie gedeeld heeft
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Deze gegevens worden door ons gebruikt om uitvoering te geven aan de taken van de FG, als onderdeel van de overeenkomst die wij met onze klant zijn aangegeven. De gegevens worden alleen door ons ingezien of met ons gedeeld ingeval dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken. Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst die wij met onze klanten hebben afgesloten. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

L2P Academy
L2P verzorgt opleidingen, cursussen, (online) trainingen en thema bijeenkomsten via L2P Academy. Door het sturen van een e-mail of het invullen van het contactformulier op onze website kunt u zich aanmelden voor deze opleidingen, trainingen en bijeenkomsten. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatienaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Vestigingsadres- en plaats
 • (Zakelijke) factuurgegevens
 • (Zakelijke) betaalgegevens
 • Functietitel en achtergrond deelnemer
 • Inkoopnummer/referentie
 • Opleidingsvoortgang
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de inschrijving te bevestigen, het trainingsmateriaal en praktische informatie toe te sturen, om een bewijs van deelname af te geven en om een factuur te sturen. Deze informatie wordt bewaard totdat u de opleiding, cursus, training of bijeenkomst heeft afgerond en de factuur is voldaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Wij geven de opleidingen, cursussen, trainingen en bijeenkomsten op een trainingslocatie. Ook maken wij gebruik van een online leeromgeving, via Outvie. Outvie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Outvie.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van privacy en security en houden wij u op de hoogte van diensten, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten en updates over L2P. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden door ons gebruikt op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief is een afmeldlink opgenomen. Op het moment dat u zich afmeldt, verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen, zodat u na afmelding geen nieuwsbrieven van L2P meer zult ontvangen.

Contact
Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Deze gegevens worden door ons gebruikt om uw verzoek om contact met u op te nemen correct af te handelen en om deze overeenkomst met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Solliciteren voor een baan bij ons
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. De (persoons)gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Referenties
 • Salarisindicatie
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Deze gegevens worden door ons gebruikt ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij L2P, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan vier weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Wanneer wij u op het moment van solliciteren geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Dat doen wij alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Verwerkingsgrondslagen
Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een grondslag. L2P verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 L2P verwerkt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en L2P.

Wettelijke verplichting
L2P verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar fiscale en andere wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang
L2P verwerkt persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals ons belang om onze zakelijke relaties te beheren en te onderhouden en onze diensten te verbeteren en te bevorderen

Toestemming
L2P verwerkt persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

Gegevens delen met derden
L2P verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben, dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor L2P. Als dat het geval is, hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Doorgifte van persoonsgegevens
Om onze diensten te kunnen verlenen, kan L2P uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen als sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten (Standard Contractual Clauses) gebruiken of andere afspraken maken over de omgang met uw persoonsgegevens.

Beveiliging
L2P hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en werken wij waar nodig met versleutelde communicatie.

Gebruik cookies
Op onze website maken we gebruik van Fathom het analyseren van de website. Hiervoor worden geen cookies gebruikt of andere gegevens van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken (browser finger printing). Tijdens een bezoek aan onze website wordt een minimaal aantal gegevens verwerkt voor analyse, waaronder uw IP-adres. Meer specifiek wordt uw IP-adres gehasht: dit houdt in dat uw IP-adres omgezet wordt in een code, deze code kan (praktisch gezien) nooit meer achterhaald worden. Het IP-adres is dan ook niet meer aan u te koppelen. Doordat de Fathom tool onder andere gebruikt maakt van hashing, kunt u onze website bezoeken met behoud van uw privacy.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, vragen wij u om identificatie. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in beginsel binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek. Als wij de termijn verlengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Dit doen wij binnen de eerste maand.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klacht indienen
Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. Elke vraag of klacht wordt door ons intern opgenomen en wij houden u op de hoogte van het verloop. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

L2P heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd op: 1 juli 2023