Pragmatisch
Kwaliteit
Flexibel
Relevant

BLOG: De meerjarenagenda van de Wegiz, deel II

woensdag 04 januari 2023

In september 2022 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz)[1] aangenomen door de Tweede Kamer. Zie ook onze andere blog over de Wegiz. Sommige normen vanuit de Wegiz zijn uitgewerkt in onderliggende regelgeving, dit zijn de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Het gaat hier om algemene gegevensuitwisselingen die nadere uitwerking behoeven. Deze zijn opgenomen in een Meerjarenagenda.


Meerjarenagenda Wegiz [2]

Er staan momenteel elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda van Wegiz. Hiervan zijn er vier waar met voorrang aan wordt gewerkt om deze uit te werken.

De eerste is de Medicatieoverdracht: Digitaal voorschrijven en ter hand stellen. Dit is één van vier medicatieoverdrachten die worden beschreven in de Wegiz. Medicatiegegevens, laboratoriumgegevens en gegevens over contra-indicaties en overgevoeligheden voor medicaties kunnen op basis van deze AMvB uitgewisseld worden tussen zorgverleners in het netwerk van de patiënt. Op deze manier krijgen alle zorgverleners de beschikking over actuele en zo compleet mogelijke medicatie-informatie. De uitwisseling van medicatiegegevens komt ook de medicatieveiligheid ten goede. De AMvB zal naar verwachting in 2023 ingaan.

De tweede uitwerking is de Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen Medisch Specialistische Zorginstellingen (MSZ). Het doel van deze gegevensuitwisseling is de uitwisseling van de basisgegevensset van de patiënt. Dit moet er onder andere toe leiden dat: de patiënt maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te vertellen, de last tot registraties afneemt en gegevens bekend zijn zodat fouten worden voorkomen. Dit houdt in dat als een patiënt bijvoorbeeld wordt overgeplaatst naar een andere instelling, de ontvangende zorginstelling de patiënt adequaat kan ontvangen en de juiste medische zorg kan verstrekken. De AMvB zal in 2024 ingaan.

De derde uitwerking is de Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen. Het doel van deze gegevensuitwisseling is de tijdige, integrale beeldbeschikbaarheid, inclusief elders vervaardigde beelden en verslagen binnen de eigen werkomgeving. Dit houdt in dat beelden en bijbehorende verslagen beschikbaar dienen te worden gesteld voor zorgverleners in eventuele vervolgtrajecten van de patiëntbehandeling. Daarbij richt men zich initieel op radiologiebeelden en -verslagen. Hiervoor is gekozen omdat dit verreweg het grootste volume betreft en er binnen dit specialisme al veel is gestandaardiseerd. De verwachte ingangsdatum van de AMvB is januari 2024.

Als vierde volgt er de uitwerking van de Verpleegkundige overdracht. Het doel van deze gegevensuitwisseling is de besparing in tijd, toename van kwaliteit van de zorg en het verbeteren van het werkplezier van de verpleegkundigen. Elektronische overdrachten vinden plaats tussen alle zorgsectoren waar verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam zijn. Deze overdrachten kunnen zowel plaatsvinden tussen organisaties binnen dezelfde zorgsector als tussen organisaties binnen verschillende zorgsectoren. Hierdoor kunnen organisaties zowel ontvangende partij als versturende partij zijn. De ingangsdatum van de AMvB moet nog nader bepaald worden.

Daarnaast zijn er nog andere gegevensuitwisselingen die nader uitgewerkt zullen worden. Deze uitwerkingen gaan onder andere over gegevensuitwisselingen in de oncologie, geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg en regelt de beelduitwisseling in de pathologie. Deze AMvB’s worden pas na ingang van bovenstaande maatregelen opgesteld. Bovenstaande AMvB’s zijn na inwerkingtreding gelijk geldig en zorginstellingen en zorgverleners dienen zich te houden aan de vereisten die hier uit voortvloeien.

Ismay Elferink
Adviseur L2P

Heeft u vragen over wat voor gevolgen deze uitwerkingen voor uw organisatie hebben? Of heeft u hulp nodig bij het implementeren van deze uitwerkingen in uw organisatie?
Neem dan gerust contact op met onze specialisten.